Fontos tudnivalók

 

Egyházi törvényeink értelmében a szavazásra való jogosultságot a választói
névjegyzék alapján ellenőrizni kell. A választói névjegyzéken mindazok
szerepelnek, akik gyülekezetünk felnőtt tagjai, gyülekezeti tagságuk törvényes
feltételeinek evangélikus vallásuk gyakorlásával, és a gyülekezetet támogató,
igazoltan befizetett anyagi hozzájárulásuk alapján eleget tesznek.

Mindazok, akik 2018. március 11-én szavazati jogukkal élni kívánnak,
regisztráció után vehetik át a szavazólapokat tartalmazó csomagot. A regisztrációra
a templom főbejáratán belépve, a padsorok közötti területen kerül sor, ezért
kérjük, hogy szavazni kívánó testvéreink a főbejáraton keresztül érkezzenek a
templomba! A gyorsabb ügyintézés érdekében több asztalnál lehet regisztrálni,
mindegyik helyen jól láthatóan megjelölésre kerül (pl. K–N), hogy nevük
kezdőbetűje alapján kinek melyik asztalnál kell aláírni a névjegyzéket és átvenni a
szavazólapokat. A regisztrációs helyen nevük bemondása után a választói
névjegyzék példányát a nevük utáni rubrikában alá kell írni, majd ezután át lehet
venni a szavazólapokat. Mindegyik asztalnál felkészített testvérek fogják segíteni a
pontos regisztrációt. Az aláírások nemcsak a regisztráció, hanem a
szavazatszámlálás miatt is fontosak: így kapja meg a szavazatszámláló bizottság a
megjelent, szavazatra jogosult testvérek létszámát.

Azok a szavazni kívánó testvérek, akik a családi istentiszteleten vesznek részt,
és nem jönnek vissza a főistentiszteletre, a családi istentisztelet után a nevüknek
megfelelő regisztrációs helyen átvehetik a szavazólapokat, kitölthetik azokat, és
végül a kihelyezett urnába bedobhatják. Azokat a szavazni kívánó testvéreket,
akik a főistentiszteletre jönnek, szeretettel és nyomatékosan kérjük, hogy a
megszokottnál korábban érkezzenek, így a hosszas várakozás elkerülhető lesz,
és az istentisztelet kezdése nem szenved késedelmet. A regisztrációs helyeken már
rögtön a családi istentisztelet megkezdésétől várják a szavazólapokat átvenni
kívánó testvéreket. Azok számára, akiknek a kitöltésben segítség, hogy nem a
templompadban kell ikszelniük a lapokon, a templom hátsó kijáratai felé asztalokat
és székeket helyezünk ki, ahol az istentisztelet után kitölthetik szavazólapjaikat.

Egyházi törvényeink értelmében a személyekről szóló szavazások titkosak, ezért a
szavazás törvényes megvalósításához szavazólapokat használunk. A március 11-i
szavazás alkalmával a választásra jogosult testvérek három szavazólapot kapnak.
Az egyiken a tisztségviselőkre, a másikon a presbiterekre, a harmadikon a
képviselő-testületbe kerülő személyekre lehet szavazni. A megválasztandó
tisztségviselők a következők: felügyelő, másodfelügyelő, két gondnok, jegyző,
számvevőszéki elnök, számvevőszéki tagok, egyházmegyei küldöttek.

Felügyelőjelölt egy fő van, neve mellett „Igen” és „Nem” feliratú négyzet
szerepel, szavazatot az „Igen” bejelölésével lehet leadni. Megválasztása az összes
szavazat 50%-a + 1 db „Igen” esetében történik meg.
Másodfelügyelő-jelölt egy fő van, a szavazás módja és a megválasztás feltétele
megegyezik az előbbi esetben leírtakkal.
Jegyzőjelölt egy fő van, a szavazás módja és a megválasztás feltétele megegyezik
az előzőekkel.
Gondnokjelölt kettő van, ebből mindkettő megválasztható. Nevük mellett
„Igen” és „Nem” feliratú négyzet szerepel, szavazatot az „Igen” bejelölésével lehet
leadni. Megválasztásuk az összes szavazat 50%-a + 1 db „Igen” esetében történik
meg.

Számvevőszéki elnökjelölt egy fő van, neve mellett „Igen” és „Nem” feliratú
négyzet szerepel, szavazatot az „Igen” bejelölésével lehet leadni. Megválasztása az
összes szavazat 50%-a + 1 db „Igen” esetében történik meg.
Számvevőszéki tagjelölt négy fő van, mindannyian megválaszthatók. A
megválasztás feltétele, hogy a jelöltek megkapják az összes szavazat 50%-át + 1
db szavazatot.
Egyházmegyei közgyűlési küldött három fő van, mindannyian
megválaszthatók. A megválasztás feltétele, hogy a jelöltek megkapják az összes
szavazat 50%-át + 1 db szavazatot.

A presbiteri szavazólapon annak a 35 testvérünknek a neve szerepel
ábécérendben, akik vállalták a presbiteri tisztséget. Miután egyházi törvényeink
25 főben maximálják a presbitérium létszámát, ezért szavazásnak kell döntenie
a presbitérium tagjairól. A nevek melletti négyzetbe tett „X” jellel kell kiválasztani
azt a 25 személyt, akit a választó alkalmasnak tart a presbiteri tisztségre. Érvényes
az a szavazat, ahol 25 vagy kevesebb személyt jelöltek meg. 26 vagy több név
bejelölése érvénytelen szavazatot eredményez. Az a 25 jelölt lesz megválasztott
presbiter, aki a legtöbb szavazatot kapja. Kérjük a testvéreket, hogy a jelöltek nagy
számára való tekintettel előre alakítsák ki véleményüket, hogy a szavazás
alkalmával már viszonylag rövid idő alatt be tudják jelölni azokat, akiket
presbiterré kívánnak választani.

A képviselő testületi szavazólapon annak a 28 testvérnek a neve szerepel ábécé-
rendben, akik vállalták a képviselő-testületi tagságot. Egyházi törvényeink értelmé-
ben a létszámbeli korlátozás jelen esetben gyülekezetünkre nem vonatkozik, ezért
megválasztható mind a 28 fő. A név melletti négyzet bejelölésével kell a
szavazatot leadni az alkalmasnak tartott jelöltekre. A megválasztás feltétele, hogy a
jelöltek megkapják az összes szavazat 50%-át + 1 db-ot.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.