Püspökválasztás

Kondor Péter békéscsabai lelkészt választotta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) a Déli Egyházkerület új püspökévé – adta hírül közleményben a MEE. A Déli Evangélikus Egyházkerület Szavazatbontó Bizottsága megállapította, hogy a választás érvényes és eredményes volt. Forrás: evangelikus.hu

Választási panaszt a vélelmezett jogsértéstől számított 8 napon belül lehet előterjeszteni, mely határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek nincs helye. Így leghamarabb 2018. március 14. napján lehet a választás eredménye végleges.

Kondor Péter a megválasztása utáni első mondataival megköszönte a bizalmat az egyházkerület gyülekezeteinek, a presbitériumoknak, az egyháztagoknak és a kollégáknak.

„Nagy megtiszteltetés, de kihívás ez a szolgálat, hiszen olyan elődök nyomába kell lépnem, akik rendkívül sokat tettek az egyházkerületért. Azt remélem, hogy személyemmel a váltás nem jelent majd nagy változást az egyház életében, hanem inkább egy hangszínváltást. Talán ezután kicsit más hangszerelésben hangoznak majd el ugyanazok az örök gondolatok, amelyekre minden időben szüksége van a mi szívünknek-lelkünknek” – mondta Kondor Péter.

Első feladatairól így nyilatkozott az újonnan megválasztott püspök:

„Elsőként át kell tekintenünk az egyházkerület életét – azokat a feladatokat, amelyek folyamatban vannak. Melyek azok, amelyeket tovább kell vinni, melyek azok, amelyeket le kell zárni. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a nagy változások, nagy dolgok nem hirtelen támadnak, hanem sokszor évek, évtizedek során mennek végbe. Nem álmodom arról, hogy egy szempillantás alatt csodát művelhetünk az egyházban. Sokkal inkább azt szeretném, és azt kérem Istentől, hogy mindabban, ami évek és évtizedek alatt épül, én is – mi is – segíthessünk, és az ő alkalmas eszközei lehessünk. Csak őt kérhetjük, hogy Lelke által formáljon és tegyen bennünket alkalmassá arra, hogy gondolatainkkal, érzéseinkkel, akár »gyermekálmainkkal«, akár öregkori áldásunkkal őt szolgáljuk. Egy Krisztus által vezetett egyházban szeretnénk élni, mert mi, vezetők változunk, de a mi Urunk örökké megmarad.”

A püspökválasztás rendje a Magyarországi Evangélikus Egyházban

Mit mondanak egyházi törvényeink a püspökválasztásról?

A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény 36. §-ának (2) bekezdése szerint a püspök megbízatása a lelkészi nyugdíjkorhatárig tart, de nyugdíjba vonulásáról a korhatár előtti második évtől a korhatár utáni második évig terjedő időszakba eső időpont kiválasztásával a püspök maga dönt. Gáncs Péter püspök döntése értelmében a megbízatása – élve ezzel a nyugdíjkorhatár utáni plusz két évvel – a hatvanhetedik életévének betöltésével ez év május 24-én megszűnik.

Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény 90. §-a kimondja, hogy a püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei közül választott lelkész. A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény 36. §-ának (2) bekezdése szerint a püspökké választhatóság feltétele legalább tizenöt év lelkészi, ebből legalább öt év gyülekezeti lelkészi szolgálat és a be nem töltött hatvanadik életév.

A jelölőbizottság a jelöltek véglegesített névsorát megküldi a szavazásra jogosult egyházközségek elnökségeinek, egyidejűleg meghatározza azt a legfeljebb tíz nap hosszúságú időszakot (2018. február 15–25.), amelyben a választó presbiteri üléseket meg kell tartani, és megjelöli a szavazatok beérkezésének határidejét (március 1.).

A választásokról és a szavazásról szóló 2005. évi VII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése értelmében a püspököt az illetékes egyházkerület egyházközségeinek presbitériumai választják. Magáról a választási eljárásról a fenti, 2005. évi VII. törvény 45. §-a rendelkezik.

Ezen törvény 2. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy minden, a hivatalos országos egyházi névtárban szereplő, az érintett egyházi önkormányzat területén működő egyházközséget legalább egy szavazat illet meg. Azt az egyházközséget, amelyben több, az egyházközség által díjlevél alapján fenntartott lelkészi állás van, azok számával egyező, de legfeljebb három szavazat illeti meg.

A választó közgyűlés idején több mint három hónapja betöltetlen második és harmadik lelkészi állást a szavazatok szempontjából nem szabad figyelembe venni. Az egyházközség szavazatait megosztani nem lehet. Az országos egyházi névtár naprakész állapotáért az országos presbitérium felel.

Életrajz

KONDOR PÉTER

1968-ban született Szegeden. Orosházán, majd Szarvason nevelkedett, és a város Vajda Péter gimnáziumában érettségizett 1986-ban. Gimnazistaként fogadta el Krisztus érte is lehajló szeretetét, és kezébe téve további életét jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 1992-ben végzett, D. dr. Harmati Béla ordinálta.

Az egyetemi évek alatt kötött házasságot Zuba Klárával. Két gyermekük van.

Lelkészi szolgálatát 1992-től 1996-ig a nagyszénás–gádorosi társgyülekezetben, 1996–1998 között a szarvas-ótemplomi egyházközségben, 1998-tól 2001-ig a kondorosi egyházközségben végezte, majd 2001 óta a békéscsabai egyházközségben szolgál.

További szolgálati területei: 1996–2000 között a Déli Egyházkerületi Bíróság elnöke; 2000 óta a Kelet-Békési Egyházmegye esperese, a gazdasági bizottság tagja, majd 2012 óta elnöke. 2006-tól egyházunk országos presbitériumának tagja, valamint zsinati tag. 2008 óta a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetségének elnöke.

Több evangélikus intézmény, így a békéscsabai és a mezőberényi gimnázium, óvoda és nyugdíjasklub, valamint a kondorosi nyugdíjasház igazgatótanácsi elnöke, a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat vezetője.

Tagja a Lelkészakadémia és a Rózsák terei Evangélikus Középiskolai Kollégium igazgatótanácsának, a lelkészi életpályamodellt és a választási törvény egyszerűsítését előkészítő, valamint több más munkacsoportnak.

Tizenöt éve szolgál a békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület lelki­ve­ze­tő­je­ként.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.