Kondor Péter

– Mi motiválta akkor, amikor elvállalta a püspökjelöltséget?

– Bátorított a sok jelölés, mind az öt egyházmegye presbitériumának felém forduló bizalma, és erre válaszként vállaltam a jelöltséget. Hiszem, hogy a gyülekezetek választásában mint külső elhívásban a Szentlélek belső hívása válik hallhatóvá. Ezért a jelöltség számomra nem egy vita vagy egy tisztség meg-, illetve elnyeréséről szól, hiszen életem legfontosabb küldetése az marad, hogy embereket nyerjek meg Krisztus számára, és a rám bízottakat Istenre figyelve pásztoroljam, vezessem.

– Lelkészi-esperesi előéletéből mely elért eredményeit, tapasztalatait szeretné esetleges megválasztása után püspökként szélesebb egyházi körre kiterjeszteni?

– Tizennyolc éve vagyok esperes és lelkészi munkaközösség vezetője, tíz éve a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetségének elnöke, három oktatási és három diakóniai intézményünk igazgatótanácsának elnöke, tizennyolc éve a gazdasági bizottság tagja, hatodik éve elnöke, tizenkét éve egyházunk országos presbitériumának tagja. Közösségépítő személyiség vagyok, szívesen dolgozom csapatban. Igyekszem helyzetbe hozni a csapattársakat, jól látni és láttatni az elérhető lehetőségeket, megteremteni a továbblépéshez szükséges feltételeket úgy a lelki, mentális, mint anyagi és infrastrukturális kérdésekben.

– Megválasztása esetén mik lennének püspöki, vezetői szemléletének főbb ismérvei?

„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…” ApCsel 20,28 alapján vallom, hogy ha másokra vigyázni akarok, akkor először magamra kell vigyáznom, hogy alkalmatlanná ne váljak a szolgálatra. Krisztus előtt állva szeretném, hogy az ő szava formáljon, tekintete átjárjon, élete éltessen, hogy így tudjak személyválogatás és előítélet nélkül fordulni az ő életet újító szeretetével mindenkihez.

– A püspöki tanács tagjai beosztják egymás között a felelősségi területeiket. Melyik az a terület, illetve melyek azok a területek, amelyet-amelyeket szeretne ebből elvállalni? Miért?

– Egy szekularizált, pogány világban legfontosabb küldetésünk a misszió. Belső egyházi intézményrendszerünket is missziói területként látom, és a gyülekezeteinket körülvevő külső világot is ilyen szemmel nézem. Szolgálatom során örömmel tartottam evangelizációs sorozatokat és alkalmakat gyülekezetekben. Alapítottam óvodát és diakóniai szolgálatot, kezdeményeztem iskolaátvételt, részt vettem oktatási intézmények és szeretetotthonok stratégiai fejlesztésében, tagintézmények és alapszolgáltatások létrehozásában. Éveken át szolgáltam utcamisszióban önkéntes ifjúsági ének- és drámacsoporttal. Otthon érzem magam mind az oktatás, mind a diakónia, a gazdaság és a misszió területén, nyitott vagyok megegyezés szerint bármely területen a szolgálatra.

– Hogyan látja egyházunk jelenlegi helyzetét? Melyek azok az irányok, amelyeken feltétlenül változtatni kell, és melyeket értékel pozitívumként? Egy-egy gondolat erejéig beszéljen, kérem, az egyházunk előtt álló legújabb feladatokról is, úgymint: fogyó gyülekezetek és gyülekezetplántálás, a lelkészi életpályamodell bevezetése, gyarapodó intézményhálózat, politikai véleményformálás és egyebek.

– Szeretném erősíteni a bizalmi légkört, segíteni a lelkészeket szolgálatuk ellátásában, egyre inkább felszabadítani őket a felesleges terhek alól. Az életpályamodell kidolgozásában is ezért vállalok szerepet. Új gyülekezetmodellek bevezetése mellett meglévő gyülekezeteinkben további rétegalkalmak plántálását tartom sürgetőnek gyülekezetpatronáló csoportok segítségével. Fontosnak tartom a gyülekezetek közötti szolidaritást. Meg kell erősítenünk intézményeink infrastruktúráját is, de stratégiai pontokon további intézmények alapítását, óvoda, diakóniai intézmény átvételét, diakóniai alapszolgáltatás indítását is támogatom.

Olyan egyházat szeretnék, ahol mindenki otthonra talál, ahol hátsó gondolat és érdek nélkül szerethetik egymást az emberek, egyszerűen azért, mert Krisztusban összetartoznak, mert Isten ajándékai egymás számára. Az ő jelenléte teremti meg azt a légkört, ahova mindig visszavágynak. Szeretnék munkálkodni azért, hogy minden gyülekezetünk ilyen közösség, lelki otthon legyen.

ÉLETRAJZ

1968-ban született Szegeden. Orosházán, majd Szarvason nevelkedett, és a város Vajda Péter Gimnáziumában érettségizett 1986-ban. Gimnazistaként fogadta el Krisztus érte is lehajló szeretetét, és kezébe téve további életét jelentkezett az Evangélikus Teológiai Akadémiára. 1992-ben végzett, D. dr. Harmati Béla ordinálta.

Az egyetemi évek alatt kötött házasságot Zuba Klárával. Két gyermekük van.

Lelkészi szolgálatát 1992-től 1996-ig a nagyszénás–gádorosi társgyülekezetben, 1996–1998 között a szarvas-ótemplomi egyházközségben, 1998-tól 2001-ig a kondorosi egyházközségben végezte, majd 2001 óta a békéscsabai egyházközségben szolgál.

További szolgálati területei: 1996–2000 között a Déli Egyházkerületi Bíróság elnöke; 2000 óta a Kelet-Békési Egyházmegye esperese, a gazdasági bizottság tagja, majd 2012 óta elnöke. 2006-tól egyházunk országos presbitériumának tagja, valamint zsinati tag. 2008 óta a Lelkészi Munkaközösségek Országos Szövetségének elnöke.

Több evangélikus intézmény, így a békéscsabai és a mezőberényi gimnázium, a mezőberényi óvoda, valamint a mezőberényi nyugdíjasklub, a kondorosi nyugdíjasház igazgatótanácsi elnöke, a Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat vezetője.

Tagja az Evangélikus Lelkészakadémia és a Rózsák terei Evangélikus Középiskolai Kollégium igazgatótanácsának, a lelkészi életpályamodellt és a választási törvény egyszerűsítését előkészítő, valamint több más munkacsoportnak.

Tizenöt éve szolgál a békéscsabai Keresztény Ifjúsági Egyesület lelkivezetőjeként.

Forrás: http://www.evangelikus.hu/puspokvalasztas-kondor-peter

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.